Kaj je Ytong

Sestava porobetona Ytong

Ytong je gradbeni material iz porobetona in zajema paleto zidnih blokov in armiranih izdelkov različnih dimenzij.

V sebi združuje vrsto odličnih lastnosti, kot so:

  • vrhunska toplotna izolativnost,
  • požarna odpornost,
  • potresna varnost in
  • vsestranska uporabnost.

Ytong je enostaven za obdelavo in omogoča hitro napredovanje gradnje. Objekti, zgrajeni iz Ytong-a, so trajni, varčni in zdravju prijazni.

Fizikalno mehanske lastnosti

Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje, proizvodnjo in izvajanje konstrukcij iz prefabriciranih elementov iz armiranega in nearmiranega porobetona (SIST EN 771-4).

Tabela: Fizikalno mehanske lastnosti
lastnosti oznaka merska enota EN 1996-1-1 kvaliteta
2,5/0,35 2,5/0,40 3,0/0,45 4,0/0,50
Dejanska volumenska masa ρ kg/m3 350 400 450 500
Računska volumenska masa kg/m3 450 500 550 600
Normalizirana srednja tlačna trdnost zidnega elementa v smeri delovanja obtežbe fb N/mm2 t. 3.6.1.2(1) 2,5 2,5 3 4
Karakteristična tlačna trdnost zidovja pravokotno na vodoravne (naležne) rege fk = 0,80fb0,85 N/mm2 Enačba (3.3) in preglednica 3.3 1,74 1,74 2,04 2,6
Računska tlačna trdnost zidovja pravokotno na vodoravne (naležne) rege fd = fk/γM N/mm2 Razred izvedbe A γM=1,5  t. 2.4.3(1)P 1,16 1,16 1,36 1,73
fd = fk/γM N/mm2 Razred izvedbe B γM=2  t. 2.4.3(1)P 0,87 0,87 1,02 1,3
Računska tlačna trdnost zidovja pravokotno na navpične rege fyd N/mm2 0,44 0,44 0,51 0,65
Karakteristična strižna trdnost zidovja pri ničelni tlačni napetosti fvk0 N/mm2 Preglednica 3.4 0,3
Karakteristična upogibna trdnost zidovja pri upogibu vzporedno z vodoravnimi (naležnimi) regami fxk1 N/mm2 t. 3.6.3(3) 0,15
Karakteristična upogibna trdnost zidovja pri upogibu pravokotno na vodoravne (naležne) rege fxk2 N/mm2 t. 3.6.3(3) 0,2 0,3 0,3 0,3
Karakteristični kratkotrajni modul elastičnosti zidovja; pravokotno na vodoravne (naležne) rege Ek = 500xfk N/mm2 3.7.2(1)P 870 870 1020 1300
Računski kratkotrajni modul elastičnosti zidovja pravokotno na vodoravne (naležne) rege Ed N/mm2 435 435 510 650
Računski strižni modul zidovja G = Ekx0,4 N/mm2 3.7.3(1) 348 348 408 520
Računski koeficient trenja v vodoravnih (naležnih) regah μ - formula (3.5) 0,4
Končni koeficient krčenja εs -0,2
Končna vrednost koeficienta tečenja φ 1,5
Koeficient temperaturnega raztezka aT 10-6/K 8
Toplotna prevodnost lU W/mK 0,087 0,099 0,111 0,124
Specifična toplota C J/kgK 860 860 860 860
Faktor odpora difuziji vodne pare* μ 5/10